Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DPS "Na Przedwiośniu" > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Rekrutacja

Rekrutacja

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
III/2015
Stanowisko
Referenta ds. zamówień publicznych
Komórka organizacyjna/Podmiot
Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”
Dzielnica
Wawer
Termin
05-01-2016
Etap
Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Na Przedwiośniu”

04-748Warszawa; ul. Przedwiośnie 1

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 Referenta ds. zamówień publicznych

w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy:

Praca w budynku parterowym. Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich.

Bezpieczne warunki pracy, toaleta dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, praca ma charakter biurowy,

wymaga częstego kontaktu z klientami. Praca narażona na stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisk:

Do zakresu zadań na stanowisku należy w szczególności:

1.     Przygotowywanie i prowadzenie w imieniu zamawiającego postępowania z określeniem:

a)    wartości zamówienia i wyboru trybu postępowania,

b)    przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszeń oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c)     określenie wymagań dotyczących wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonywania umowy,

publikacja informacji dotyczących zamówień, dokumentacji postępowania,

d)    przestrzeganie terminów,

e)    udział w postępowaniu przetargowym,

2.     Rozpatrywanie protestów i odwołań,

3.     Przygotowywanie projektów umów ,

4.     Nadzór nad realizacją oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe udzielanych zamówień,

5.     Sporządzanie sprawozdań i prowadzenie ewidencji realizowanych zamówień publicznych,

6.     Opracowywanie i wdrażanie pisemnych procedur wyboru wykonawców zamówień do których nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych oraz inne zadania zlecone przez przełożonego,

7.     prowadzenie rejestru zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rejestru zamówień poniżej 30 tyś euro.

Wymagania niezbędne:

1.     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2.     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.     cieszy się nieposzlakowaną opinią,

4.     posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

5.     posiada wykształcenie min. średnie,

6.     posiada doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych,

7.     posiada znajomość i doświadczenie w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.   Znajomość przepisów prawa w zakresie:

a)    ustawy o finansach publicznych,

b)    ustawy o pracownikach samorządowych,

c)     ustawy o ochronie danych osobowych,

d)    ustawy o pomocy społecznej,

2.   umiejętność pracy  w zespole i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów;

3.   doskonała organizacja pracy, dokładność i staranność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, poczucie odpowiedzialności;

4.   znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)

 

 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

v  curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

v  list motywacyjny,

v  kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

v  kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

v  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

v  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

v  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

v  zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

 

Składanie ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać  za pośrednictwem poczty z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  ”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referenta ds. zamówień publicznych”

w terminie do dnia 05.01.2016.roku, na adres:

Dom Pomocy Społecznej

 „Na Przedwiośniu”

04-748 Warszawa ul. Przedwiośnie 1,

lub w sekretariacie Domu od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.00.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.ERadzka 23-12-2015
Aktualizujący bzmw/ext.eradzka 23-12-2015
Zatwierdzający Łubian Katarzyna 12-01-2016
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-01-2016
Liczba odwiedzin: 1351
Rejestr zmian